Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Regulamin o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żmijewku i Grzmięcy na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/280/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/279/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/278/2018 rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2018 Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/274/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałe nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/268/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Kierownika Zakładu Usług komunalnych w Zbicznie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zastępstwa na czas nieobecności kierownika ZUK Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 400/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Ogłoszenie nr 399/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 287/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Ogłoszenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle – Koń na działkach nr 486/2, 665, 7142/4 położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno oraz na działkach nr 49/2, 234, 7067, 7068/1, 7119, 7114/8, 7143/1, 7144/1, 7114/6, 153, 7086/5, 7087/1 w obrębie Koń Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacje o przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w Zbicznie na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły