Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2018 Ogłoszenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C na działkach nr 129/3 i 258/11 położonych w miejscowości Bachotek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Uchwała nr 4/S/2018 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zarządzenie nr 249/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia dostawcy koparko – ładowarki fabrycznie nowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.04.2018 Ogłoszenie nr 357/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące dostawy nowej (rok produkcji 2018) koparko – ładowarki Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Ogłoszenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Sprostowanie Ogłoszenia nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zamówieniem publicznym pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Korekta z dnia 9 kwietnia 2018 roku planu zamówień publicznych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Informacja w sprawie Kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/251/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/247/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/246/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 Uchwała nr XLII/245/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 247/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Sprawozdanie z realizacji Kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD06 – Opłata targowa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.04.2018 POD05 – Opłata miejscowa Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie z realizacji Kontroli Zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Informacja w sprawie Kontroli Zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie nr 355/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły