obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2018 Zarządzenie nr 257/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Zarządzenie nr 254/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie nr 253/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Ogłoszenie nr 364/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Uchwała nr 4/S/2018 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zarządzenie nr 249/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia dostawcy koparko – ładowarki fabrycznie nowej Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 234/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 234/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania pomocy w rodzinie Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 203a/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 października 2017 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2018 POD04 – Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.03.2018 POD03 – Podatek od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD02 – Podatek leśny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.03.2018 POD01 – Podatek rolny Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 239/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 238/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 237/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono Plan zamówień publicznych na 2018 rok – korekta z dnia 2 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2017 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku) Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 236/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustniego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 235/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 231/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły