obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/DPR/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Ważna informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącego załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „WISŁA – 17″ Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.10.2017 Ogłoszenie nr 8/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 18 października 2017 r. o naborze na kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2017 r. w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.09.2017 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017” Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczniów zameldowanych na terenie Gminy Zbiczno do Zespołów Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2018 Szczegóły