Procedury załatwiania spraw

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Dopisanie do rejestru wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Dopisanie do spisu wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Decyzja w sprawie uznania za żołnierza samotnego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Decyzja o uznaniu osoby, której wydano kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.08.2020 Zgłoszenie powrotu z zagranicy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zgłoszenie wyjazdu za granicę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt czasowy (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały (dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz nie będący członkami rodziny wymienionego cudzoziemca) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (dla cudzoziemców – obywateli państw członkowskich UE lub EFTA lub członków rodziny obywatela państwa członkowskiego UE lub EFTA) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – unieważnienie dowodu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Wniosek o wydanie dowodu osobistego (przez internet) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.08.2020 Wniosek o wydanie dowodu osobistego (w urzędzie) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS16 – Karta Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+ Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS13 – Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.03.2020 GOPS12 – Zasiłek dla opiekuna Szczegóły