Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Uchwała nr XXV/168/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 25 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla OSP w Pokrzydowo przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Zbiczno z dotychczasowymi dzierżawcami Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Gaj-Grzmięca, stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Uchwała nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/155/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/154/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/153/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia sezony kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/152/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/151/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Uchwała nr XXII/150/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Uchwała nr XIX/139/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia „Gminnego Klubu Senior+ z siedzibą w Zbicznie” Szczegóły