Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2019 roku zmie niająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na realizację Projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryteriium dochodowego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole u w domu” na lata 2019 – 2013 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły