Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zbiczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Gminy Zbiczno.

Data publikacji strony BIP: 2016-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-01.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• część plików (np. PDF) nie ma warstwy tekstowej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Grzelak, adres poczty elektronicznej informatyk[at]zbiczno[dot]pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 49 393 17 wew. 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy w Zbicznie, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno.
Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym jedno od frontu budynku, drugie z tyłu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od frontu znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Urzędzie Gminy w Zbicznie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje

Rejestr zmian