OSW06 – Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I N F O R M A C J A

o obowiązku zawiadomienia przez pracodawców o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Zbiczno o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Zmiany w Prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) od 1 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i zdał egzamin przysługuje dofinansowanie po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 Prawa oświatowego.

 w art. 122:

 1. a) w ust. 1: – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1267 i 2245),
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy.”;

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.”

 1. b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.”,

 1. c) w ust. 3 wyrazy „ust. 2″ zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 2a”,
 2. d) w ust. 7: – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 pkt 2″ zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2 i 3″,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.”

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

– Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, bezpośrednio u swoich pracodawców.

–  Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach  określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wydział Stanowisko ds. oświaty
  • Termin załatwienia Wg. załączonej informacji
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Dembek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Telefon kontaktowy 56 493 93 17 wew. 33
  • Miejsce odbioru Wg. załączonej informacji
  • Wymagane dokumenty W załączeniu
  • Opłaty Wg. załączonej informacji
  • Tryb odwoławczy Wg. załączonej informacji
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa o samorządzie gminnym.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian