GKB03 – Wycinka drzew i krzewów przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia termin załatwienia sprawy - do 30 dni, w przypadku gdy sprawa jest skomplikowana do 60 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Hartka; e-mail: m.czarnecka@zbiczno.pl; 564939323
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 9
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 9
  • Wymagane dokumenty - Uzupełniony wniosek.
   - Kopia mapy określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
   - W przypadku gdy wniosek składa posiadacz nieruchomości należy dołączyć zgodę właściciela działki.

  • Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
   2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
   3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 )
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian