GKB05 – Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi gminnej

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty -Uzupełniony wniosek.
   - mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1: 500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
  • Opłaty Opłata skarbowa: a) za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł nie podlega skarbowej zezwolenie w sprawie budownictwa mieszkaniowego b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Procedura dotyczy dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych  na terenie gminy.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian