GKB06 – Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty -Uzupełniony wniosek.
   - Szkic reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyką i wymiarami.
   - Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji reklamy.
   - Pozwolenie na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem.
  • Opłaty Opłata za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej z tytułu umieszczenia reklamy wynosi 2,00 zł na 1 m 2 powierzchni reklamy. (zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno (Dz. U. 2011 r., Nr.233 poz. 2147) Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   4. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno (Dz. U. 2011 r., Nr.233 poz. 2147).
   5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264)
   6. Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
   7. Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian