GKB07 – Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty - Uzupełniony wniosek.
   - Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
   - Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp.
  • Opłaty Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji. Stawki ustalono w sposób następujący: - stawka za zajęcie chodników, poboczy i ścieżek rowerowych za 1 dzień wynosi 5 zł za każdy 1 m2, - stawka za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości za 1 dzień wynosi 5 zł za każdy 1 m2, - stawka za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości za 1 dzień wynosi 10 zł za każdy 1 m2, - stawka za zajęcie pozostałych elementów pasa drogi za 1 dzień wynosi 3 zł za każdy 1 m2, - stawka za umieszczenie obiektów handlowych lub usługowych w wysokości 1,00 zł za każdy 1 m2 powierzchni pasa drogowego poza obszarem zabudowanym zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia, - stawka za umieszczenie obiektów handlowych lub usługowych w wysokości 0,50 zł za każdy 1 m2 powierzchni pasa drogowego w obszarze zabudowanym zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia. - stawka za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg w wysokości 150 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia poza obszarem zabudowanym, - stawka za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg w wysokości 100 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w obszarze zabudowanym. - za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia będącego infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243, poz. 827, z 2015, poz. 1069) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy obowiązują stawki poza obszarem zabudowanym 20,00 zł, w obszarze zabudowanym 15,00 zł Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   Wniosek powinien wpłynąć minimum 14 dni przed planowanym dniem zajęcia.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   4. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno (Dz. U. 2011 r., Nr.233 poz. 2147).
   5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 r., poz. 1264)
   6. Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę wsprawie ustanowienia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
   7. Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian