GKB08 – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek;
   - mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
   - kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy;
   - dowód uiszczenia opłaty;
   - stosowne atesty i certyfikaty (kopia z posiadanej dokumentacji zawierająca informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami).
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa w wysokości 120 zł; 2. Za pełnomocnictwo 17 zł. Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
  • Uwagi

   – instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska (art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232),

   – prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

   – do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

   – instalacja objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,

   – prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian