GKB10 – Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia termin załatwienia sprawy – do 65 dni
  • Osoba kontaktowa Marek Betlejewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
   lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek
   - mapa zasadnicza (2 egz.) do celów informacyjnych obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
   - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 107,00 zł 2. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 Zwolnione z opłaty są jednostki budżetowe. (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  • Podstawa prawna
   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian