GKB13 – Wydawanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia do 90 dni, termin może ulec wydłużeniu w przypadku postępowania z udziałem społeczeństwa
  • Osoba kontaktowa Marek Betlejewski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 10
   lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek
   - mapa zasadnicza (2 egz.) do celów informacyjnych obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
   - karta informacyjna przedsięwzięcia, a w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205,00 zł 3. Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 Zwolnione z opłaty są jednostki budżetowe. (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi
   1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
   2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu zakończenia postępowania.
   3. W przypadku konieczności dostarczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postępowanie zostaje zawieszone z urzędu do momentu dostarczenia ww. raportu.
  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1839 )

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian