GKB15 – Wycinka drzew i krzewów przez osobę fizyczną nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Zbiczno nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.
  • Osoba kontaktowa Marzena Hartka; e-mail: m.czarnecka@zbiczno.pl; 564939323
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 9
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 23
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
   pok. nr 9 lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie wraz z mapą określająca położenie drzew lub krzewów zgłoszonych do wycinki.
  • Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

   Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

   Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od dokonania oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu  skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

  • Podstawa prawna
   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian