GKB18 – Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych

  • Wydział Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i pozwoleń na sprzedaż alkoholu
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Ewa Gniewek
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 4

  • Telefon kontaktowy 564939317
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno
   Zbiczno 140
   87-305 Zbiczno
   Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój nr 4 lub na wskazany adres korespondencyjny
  • Wymagane dokumenty 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
   2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
   3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
   4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
   2.  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz, U. z 2018 r., poz. 1454, z póź. zm.)
   3. Uchwała Nr XXXIX/170/2009Rady Gminy w Zbicznie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian