Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zbiczno:
1. Katarzyna Kwiatkowska – przewodnicząca;
2. Ewa Gniewek – zastępca przewodniczącej;
3. Katarzyna Ostrowska – członek;
4. Janusz Maziarski – członek;
5. Hanna Steckowska – członek.

Pełnomocnikiem Wójta Gminy Zbiczno ds. realizacji gminnych programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień i zapobiegania przemocy jest Pani Katarzyna Kwiatkowska.

Podstawa prawna funkcjonowania:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
2. Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

Programy gminne:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przyjęty Uchwałą nr XXX/159/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problamów Alkoholowych w Zbicznie za rok 2016

Ogłoszenia:
1. Ogłoszenie nr 1/2017 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków GKRPA
2. Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania (w formacie MS WORD)

W celu zapoznania się z dokumentacją GKRPA zapraszam na stronę archiwalną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbiczno, który funkcjonował do dnia 31 maja 2017 r. Strona znajduje się TUTAJ

Informacje

Rejestr zmian