GOPS01 – Dodatek mieszkaniowy

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Hanna Steckowska
  • Miejsce załatwienia GOPS Zbiczno, I piętro pokój nr 2
  • Telefon kontaktowy 564939319 i 513 105 177
  • Miejsce odbioru GOPS Zbiczno, I piętro pokój nr 2
  • Wymagane dokumenty Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy spełnić trzy podstawowe warunki:

   1. posiadać tytuł prawny do lokalu
   2. spełniać kryterium dochodowe
   3. posiadać odpowiednią powierzchnię lokalową

   I. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
   - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
   - osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu,
   - osobom zajmującym budynki stanowiące ich własność
   - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
   - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

   III. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
   Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza :

   - 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
   - 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym ( obowiązującej w dniu złożenia wniosku ,ogłoszonej przez Prezesa ZUS).

   Do dochodu nie wlicza się :
   – świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
   – dodatków dla sierot zupełnych,
   – jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
   – dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
   – pomocy w zakresie dożywiania,
   – zasiłków pielęgnacyjnych.

   III. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

   - 35 m ²- dla 1 osoby,
   - 40 m ²- dla 2 osób,
   - 45 m ²- dla 3 osób,
   - 55 m ²- dla 4 osób,
   - 65 m ²- dla 5 osób,
   - 70 m ²- dla 6osób i dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię o kolejne 5m².

   Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w przypadku przekroczenia powierzchni
   nie więcej niż o:
   - 30%,
   - 50% (pod warunkiem ,że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%)

   Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy wypełnić wniosek i dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
   Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni
   oraz o wyposażeniu technicznym domu.

   Wypłata dodatku zostaje wstrzymana , gdy osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy , nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny.
  • Opłaty Wolne od opłaty
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2017 r. poz.180.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.nr 156, poz.1817 z późn.zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian