GOPS02 – Dodatek energetyczny

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Barbara Góralska
  • Miejsce załatwienia GOPS Zbiczno, I piętro pokój nr 2
  • Telefon kontaktowy 564939319 i 513 105 177
  • Miejsce odbioru GOPS Zbiczno, I piętro pokój nr 2
  • Wymagane dokumenty Wniosek
  • Opłaty -
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem GOPS. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  • Uwagi

   Aby ubiegać się o dodatek energetyczny należy spełnić następujące warunki:

   1. Posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego.
   2. Być stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym.

   Wysokość dodatku jest uzależniona od ilości osób pozostających w gospodarstwie domowym.

   Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu  energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

   Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku  – Prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2019 r poz. 755 ze zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian