GOPS03 – Gminny Zespół Interdyscyplinarny

PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, zajmujących się problemami przemocy w rodzinach z terenu danej gminy.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
Ponadto członkami Zespołu mogą być kuratorzy.

Celem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
1) pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym w przezwyciężaniu ich problemów związanych z przemocą, szukanie nowych możliwości rozwiązań;
2) usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na problem występowania przemocy w rodzinie;

Praca Zespołu i grup roboczych polega w szczególności na:

1) udzieleniu pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2) podjęciu działania w stosunku do osoby , wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,
3) zaproszeniu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie , na spotkanie grupy roboczej,
4) opracowaniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i jej rodziny.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny znajduje się w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –  Zbiczno 199

  • Wydział -
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Hanna Steckowska
  • Miejsce załatwienia GOPS w Zbicznie , I piętro, pokój nr 1 A
  • Telefon kontaktowy 564939319 i 509 555 946
  • Miejsce odbioru -
  • Wymagane dokumenty -
  • Opłaty Wolne od opłaty
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
   Dz.U. 2020, poz 218

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian