GOPS06 – Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– samotnego wychowywania dziecka

– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

– rozpoczęcia roku szkolnego

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub internat)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
  • Osoba kontaktowa Ewa Osińska; Katarzyna Kowalska
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno
   pokój nr 1 (parter)
  • Telefon kontaktowy (56) 49-393-19
  • Miejsce odbioru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno
   pokój nr 1 (parter)
  • Wymagane dokumenty 1) wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
   2) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności- w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
   3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
   4) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
   5) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające informacje odpowiednio o : formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
   6) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   7) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   8) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
   9) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   10) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
   11) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej itp.
   - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. Komornik Sądowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
   - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
   12) w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT – 11),
   13) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dokument (ZAŚWIADCZENIE lub OŚWIADCZENIE) określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
   14) akt zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się,
   15) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej jeśli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
   16) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, opiekę naprzemienną albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
   17) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
   18) odpis prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno –opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
   19) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
   STARAJĄC SIĘ O DODATKI NALEŻY DODATKOWO DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ:

   DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA:
   1) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu,

   DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.

   DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:
   1) kopia aktu zgonu jednego z rodziców dziecka,
   2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany),
   3) zaświadczenie z sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,
   4) wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców, jeżeli zostały one zasądzone przed uzyskaniem pełnoletniości dziecka (w przypadku osoby uczącej się).

   DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO:
   1) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub oświadczenie w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej,
   2) zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie gdy dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym kontynuuje naukę,

   DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:
   1)oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
   2)oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
  • Opłaty Wolne od opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  • Uwagi

   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
   1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
   2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
   3) osobie uczącej się.
   Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.
   W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
   W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższe kryteria dochodowe pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
   Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
   1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
   2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka- podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
   3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu : urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielonych przez 12.
   W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
   W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
   W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy,  w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
   W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
   Za  dochód  członka  rodziny  uważa  się  przeciętny  miesięczny  dochód  członka  rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
   Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
   1) 18. roku życia lub
   2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
   Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
   Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
   1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
   2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
   3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
   Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
   1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
   2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
   3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
   5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
   a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
   b) ojciec dziecka jest nieznany,
   c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
   e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
   6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych, oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r., w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

   Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej             z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian