GOPS13 – Zasiłek pielęgnacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby odpowiedzialne :
Ewa Osińska – Inspektor
Katarzyna Kowalska– Inspektor
tel/fax (56) 49-393-19
e- mail: gops[at]zbiczno[dot]pl

Druki można  pobrać klikając odpowiednio na poniższy link

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca.
  • Osoba kontaktowa Ewa Osińska; Katarzyna Kowalska
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno
   pokój nr 1 (parter)
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 19
  • Miejsce odbioru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87- 305 Zbiczno
   pokój nr 1 (parter)
  • Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego , do którego należy dołączyć:
   orzeczenie o niepełnosprawności albo
   orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Opłaty Wolne od opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  • Uwagi

   Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
   • niepełnosprawnemu dziecku;
   • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • osobie, która ukończyła 75 lat;
   • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
   • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych, oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.
   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian