GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
Tel./fax (56) 49-393-19
e – mail: gops[at]zbiczno[dot]pl

ŚWIADCZENIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU DOBRY START

Osoby odpowiedzialne:
Malwina Wantuch – Referent
Tel./fax (56) 49-393-19
e- mail: gops[at]zbiczno[dot]pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021 będzie można składać od 1 lipca 2020 r., drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski przyjmowane będą  w formie tradycyjnej (papierowej).

Wnioski przyjmowane w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Link do wzorów wniosków i załączników

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Terminy rozpatrzenia wniosków • do 30 września – jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, • do 2 miesięcy – licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami (do 30 listopada).
  • Osoba kontaktowa Malwina Wantuch
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
   Pokój nr 1 (I piętro)
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 19
  • Miejsce odbioru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
   Pokój nr 1 (I piętro)
  • Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczenia dobry start wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
   Aby złożyć wniosek, należy przygotować:
   - dane osoby ubiegającej się o 300 plus, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail
   - dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów
  • Opłaty Wolne od opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Od informacji przyznającej świadczenie dobry start nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na ucznia do ukończenia:
   • 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny,
   • 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
   Program obejmuje również uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
   Świadczenia dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobie uczącej się (Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.)
   Świadczenie to wynosi 300 zł netto, na każde uprawnione dziecko. Od świadczenia dobry start nie odprowadza się podatku.

   Świadczenie przysługuje dla uczących się w placówkach, tj.:
   • szkoła podstawowa,
   • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
   • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
   • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
   • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
   • specjalny ośrodek wychowawczy,
   • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

   Świadczenie nie przysługuje:
   • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
   • na dziecko w przedszkolu – w tym dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
   • studentom

  • Podstawa prawna
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
   2. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”
   3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian