GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
Tel./fax (56) 49-393-19
e – mail: gops[at]zbiczno[dot]pl

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Osoby odpowiedzialne:
Malwina Wantuch – Referent
Tel./fax (56) 49-393-19
e- mail: gops[at]zbiczno[dot]pl

Druki wniosków do pobrania – link1, link2

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca.
  • Osoba kontaktowa Malwina Wantuch
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
   Pokój nr 1 (I piętro)
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 19
  • Miejsce odbioru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno
   Pokój nr 1 (I piętro)
  • Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
   Aby złożyć wniosek, należy przygotować:
   - dane osoby ubiegającej się o 500 plus, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail
   - dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów

  • Opłaty Wolne od opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Od informacji przyznającej świadczenie wychowawcze nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci. Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.

   Świadczenie wychowawcze przysługuje do czasu osiągnięcia przez dziecko granicy dorosłości, tj. ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie to wynosi 500 zł netto, na każde uprawnione dziecko. Od świadczenia wychowawczego nie odprowadza się podatku.

   Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
   2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
   3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
   4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
   5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian