GOPS16 – Karta Dużej Rodziny

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy.
Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na osiągany dochód, zamieszkująca na terenie Gminy Zbiczno może złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie.

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 r.  rozszerza się krąg osób uprawnionych do posiadania  Karty Dużej Rodziny o rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci bez względu na ich wiek.
Poza osobami, które aktualnie posiadają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku.

Kartę Dużej Rodziny otrzymują:
– rodzice – bezterminowo,
– dzieci małoletnie – do ukończenia 18 lat,
– dzieci pełnoletnie- do czasu ukończenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
– dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym – na czas określony w wydanym orzeczeniu.

  • Wydział -
  • Termin załatwienia Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Zyta Woźnicka
  • Miejsce załatwienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   87-305 Zbiczno 199
   I piętro, pokój nr 2
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 19
  • Miejsce odbioru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
   87-305 Zbiczno 199
   i piętro, pokój nr 2
  • Wymagane dokumenty - wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
   - w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
   - w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
   - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie Sądu Rodzinnego o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   - w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka , o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
  • Opłaty Wolne od opłat
  • Tryb odwoławczy Odwołanie tylko od decyzji odmawiającej przyznania Karty Dużej Rodziny wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem GOPS. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
   • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian