Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 243/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
Zarządzenie nr 241/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących złożone wniosku konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2018
Zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie nr 239/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko”
Zarządzenie nr 238/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno 
Zarządzenie nr 237/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
Zarządzenie nr 236/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustniego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 
Zarządzenie nr 235/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie 
Zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 231/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 
Zarządzenie nr 230/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 227/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie nr 226/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie
Zarządzenie nr 225/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie
Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
Zarządzenie nr 222/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”
Zarządzenie nr 221/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym
Zarządzenie nr 220/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 219/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie”
Zarządzenie nr 218/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku
Zarządzenie nr 217/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo”
Zarządzenie nr 216/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo - widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu
Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 207/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 - 2027
Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok
Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno”
Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny"
Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Zbiczno oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA - 17"
Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2017 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo - widowiskowej w Zbicznie
Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
Zarządzenie nr 193/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 190/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 189a/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie w przypadku Jego nieobecności
Zarządzenie nr 189/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 188/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche".
Zarządzenie nr 187/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
Zarządzenie nr 185/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce.
Zarządzenie nr 184/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok.
Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 181/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno

Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2017 roku - Regulamin udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno.

Załącznik do Regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Zbiczno - Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno wykonania zabiegu sterylizacji, kastracja psa lub kota
Zarządzenie nr 180/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie postępowania ofertowego na zadanie pn. "Zakup i dostawa łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie"
Zarządzenie nr 179/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 178/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 177/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 176/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 174/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie
Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Zbiczno
Zarządzenie nr 171/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 170/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej urzędu w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie
Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 167/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży łodzi MICHAŁ 400 wraz z silnikiem Johnson i wózkiem podłodziowym, stanowiącej własność Gminy Zbiczno, pozostającej w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie
Zarządzenie nr 166/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rejestracyjny CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie
Zarządzenie nr 165/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 164/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku
Zarządzenie nr 158/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 157/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
Zarządzenie nr 156/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 155/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 154/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
Zarządzenie nr 153/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2016 rok
Zarządzenie nr 152/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2017 roku
Zarządzenie nr 151/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 150/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 kwietnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 127/2016 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Zbiczno Systemu Elektronicznej Obsługi Spraw i Dokumentów MDOK
Zarządzenie nr 149/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 148/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i budżetu oświaty w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
Zarządzenie nr 147/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
Zarządzenie nr 117/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2016 roku w prawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>