Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej oraz składających petycje

W związku z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, INFORMUJEMY ŻE: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel. 56 493 93 17.

2. W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: IOD@zbiczno.pl; b) pod numerem telefonu 56 493 93 17.

3. Urząd Gminy Zbiczno może przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz petycji.

4. Przesłanką legitymizującą przetwarzanie Państwa danych osobowych są przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach   oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO związany z koniecznością wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże zaniechanie podania ww. danych utrudni Administratorowi kontakt z Państwem  tym samym wywiązanie się z obowiązków prawnych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych,  ograniczenia przetwarzania,  żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku petycji Administrator w zależności od przedmiotu petycji przekaże ją uprawnionym podmiotom zgodnie z właściwością. Odbiorcami przekazanej petycji mogą być instytucje państwowej i samorządowe, w tym m.in. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. 10. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminą Zbiczno umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>