Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30

Informujemy, że XXII/2020 Sesja Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu  25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Zespołu Szkół w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Zbiczno i z nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Gminy Zbiczno.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac Komisji Rady między sesjami.
7. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy – zapytania Radnych i Sołtysów.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzonych ścieków na terenie gminy Zbiczno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie .
14. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie za 2019 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o otrzymanej z GOPS ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019-do wglądu na stronie bip.zbiczno.pl(zakładka Menu przedmiotowe, pomoc społeczna).
17. Interpelacje i wnioski Radnych oraz Sołtysów.
18. Sprawy różne, wystąpienia mieszkańców i zaproszonych.
19. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian