Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30

Informujemy, że XXIII/2020 Sesja Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu  29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Zespołu Szkół w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Zbiczno .
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z prac Komisji Rady między sesjami.
7. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy – zapytania Radnych i Sołtysów.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019.
9. Debata radnych nad raportem.
10. Debata mieszkańców gminy nad raportem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.
13. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Zbiczno z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
15. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla  Wójta Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
16. Dyskusja na temat wykonania budżetu w 2019 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Gaj-Grzmięca, stanowiącej własność osoby fizycznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Zbiczno z dotychczasowymi dzierżawcami.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
24. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2021 rok dotacji dla OSP Pokrzydowo na zakup samochodu pożarniczego.
25. Interpelacje i wnioski Radnych oraz Sołtysów.
26. Sprawy różne, wystąpienia mieszkańców i zaproszonych.
27. Zakończenie sesji.

Informacje

Rejestr zmian