ORG04 – Potwierdzanie profili zaufanych

  • Wydział Referat Organizacyjny
  • Termin załatwienia od ręki
  • Osoba kontaktowa Anna Kosakowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Organizacyjny, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 564939317
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Organizacyjny, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty - wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.pz.gov.pl);
   - dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  • Opłaty bez opłat
  • Tryb odwoławczy -
  • Uwagi

   – osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany;
   – profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat;
   – ważność profilu zaufanego może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie lub w wybranym punkcie potwierdzającym;
   – profil zaufany traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego; można unieważnić profil zaufany zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie – dokonując unieważnienia na ePUAP;
   – nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku.

  • Podstawa prawna

   – ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm.);
   – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz.U. z 2011r. Nr 93, poz. 547) .

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian