ORG05 – Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej)

  • Wydział Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno
  • Termin załatwienia Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Mariusz Klonowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Organizacyjny, pok. nr 7. Wnioski można także składać za pomocą telefaksu 56 49 393 17, poczty, poczty elektronicznej na adres gmina@zbiczno.pl, poprzez ePUAP (adres skrytki odbiorczej na platformie ePUAP: 6k7kk56mfd)
  • Telefon kontaktowy 56 49 393 17 w. 34
  • Miejsce odbioru W zależności od wnioskowanego sposobu odbioru informacji publicznej.
  • Wymagane dokumenty Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna (przykładowy wzór wniosku w załączeniu). W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) wyłącznie
   w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania. Czas przechowywania wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1506 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno.
   Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.
  • Opłaty Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  • Tryb odwoławczy Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
  • Uwagi

   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach  określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

  • Podstawa prawna

   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
   2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1764 z późn. zm).
   3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian