POD04 – Podatek od środków transportowych

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia Deklaracja składana w terminie do 15 lutego roku kalendarzowego lub 14 dni po nabyciu lub zbyciu pojazdu
  • Osoba kontaktowa Monika Łukwińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 3 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 42
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Finansowy, pokój nr 3
  • Wymagane dokumenty Deklaracja na podatek od środków transportowych + załączniki.
   Zgodnie z dokonywaną operacją wymaganymi załącznikami są:
   - faktura zakupu / sprzedaży z pieczątką Starostwa Powiatowego potwierdzającego wyrejestrowanie / zarejestrowanie pojazdu;
   - dowód rejestracyjny do wglądu;
   - decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
   - zaświadczenie o demontażu pojazdu i inne.
  • Opłaty Opłatę od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436)

   Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian