POD05 – Opłata miejscowa

  • Wydział Referat Finansowy
  • Termin załatwienia -
  • Osoba kontaktowa Magdalena Piaskowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno, pokój nr 2 (parter).
  • Telefon kontaktowy (56) 4939317 wew. 43
  • Miejsce odbioru Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach.
  • Wymagane dokumenty -
  • Opłaty Opłatę pobiera się w drodze inkasa przez inkasentów oraz w kasie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu. Stawka opłaty miejscowej w 2018 roku wynosi 2,00 zł za 1 dzień pobytu w ustalonych miejscowościach na terenie gminy,
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbiczno w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   Uchwała nr XXXIX/223/2017 rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2017 r. w sprawie opłaty miejscowej.

   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian