Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok (część opisowa)

Sprawozdania za IV kwartał 2017 roku

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. (Gmina Zbiczno)

 

Sprawozdania za okres od I do II kwartału 2017 roku znajdują się w sekcji ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA zamieszczonej poniżej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian