Taryfy

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328 ze zm.) właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

Poniżej załączono decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.RET.070/176/D/2018.KC z dnia 17 maja 2018 r., która wchodzi w życie po 7 dniach od daty publikacji przez organ regulacyjny ogłoszenia o zatwierdzonej taryfie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 24f ust. 1.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ww. ustawy rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Poniżej uchwała Nr XLIV/259/ 2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie gminy Zbiczno.

Zgodnie z art. 24 e ust. 3 ww. ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów. Poniżej link do ogłoszenia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.

Odnośnik do decyzji nr GD.RET.070/176/D/2018.KR dotyczącej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjnego Zakład Usług Komunalnych – Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno na okres trzech lat. Decyzja opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian