Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Gospodarka komunalna II/20/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/18/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/17/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/16/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/15/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego II/14/2018 30.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żywca dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego L/306/2018 06.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr L/306/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego L/305/2018 06.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr L/305/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego L/304/2018 06.11.2018 Obowiązujący Uchwała nr L/304/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/303/2018 31.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/302/2018 31.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/301/2018 31.10.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/300/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/299/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/299/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Sumowo Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/298/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/297/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/296/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/295/2018 28.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/294/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/293/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/292/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/291/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/290/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/289/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/288/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/2017/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/286/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/285/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVV/284/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVII/283/2018 29.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »