Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2017 Protokół z XXXV/2017 Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Ogłoszenie nr 277/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2017 r. ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczniów zameldowanych na terenie Gminy Zbiczno do Zespołów Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Ogłoszenie nr 276/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Ogłoszenie nr 275/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko. Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Informacja dotycząca rozliczania stypendiów Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Informacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 272/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 271/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 273/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018″ Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 274/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogłoszenie nr 270/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Informacja Wójta Gminy Zbiczno dotycząca zbliżającego się okresu składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Ogłoszenie nr 269/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Ogłoszenie nr 268/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko” Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Ogłoszenie nr 267/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.07.2017 Ogłoszenie nr 266/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14.07.2017r. dotyczące zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Ogłoszenie nr 265/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w związku z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek dla Urzędu Gminy Zbiczno, placówek oświatowych, hali sportowo – widowiskowej i jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 Ogłoszenie nr 264/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia „Zakup i dostawa łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Ogłoszenie nr 263/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lipca 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Ogłoszenie nr 262/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080243C oraz budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1825C do skrzyżowania z dr. nr 080228C i nr 080222C na działce nr 75/4 i części działek nr 63, 153, 42, 192 i 60 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.07.2017 GKB15 – Wycinka drzew i krzewów przez osobę fizyczną nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 Uchwała nr XXXV/194/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Sumówko Szczegóły
« 1 2 3 7 8 »