Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2019 roku – Zawiadomienie, że na terenie obwodu łowieckiego nr 59, 60, 61 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, Koło Łowieckie „Łabędź” w Grzmięcy oraz Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno odbędzie się w dniu 22.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Ogłoszenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 stycznia 2019 roku – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Urzędu Gminy Zbiczno w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Protokół Nr III/2018 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy ZBiczno z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o wynikach naboru na na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 15.01.2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 15.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Informacja dotycząca zmiany godzin przyjmowania wpłat w Kasie Urzędu Gminy Zbiczno obowiązującej od dnia 1 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryteriium dochodowego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole u w domu” na lata 2019 – 2013 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy ZBiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opłaty miejscowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żywca dla celów obliczenia podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 32 33 »