Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór oświadczeń Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/265/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/264/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/263/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/261/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/260/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/259/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/258/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Zbiczno w skład członków Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Zbiczno i części Żmijewka Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/256/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2021 – 2030 Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Uchwała Nr XXXVI/255/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 XXXVI Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 29 września 2021 roku – zapis video, wyniki głosowań, protokół z posiedzenia Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 października 2021 roku Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Ogłoszenie nr 288/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 października 2021 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2022 roku” Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Zarządzenie nr 269/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2021 roku zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Ogłoszenie nr 287/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Zbiczno na działce nr 207 obręb geodezyjny Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Ogłoszenie nr 286/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Zbiczno na działkach nr: 386, 385/9, 385/15, 385/13, 385/14, 385/1, 3 85/16, 385/2, 385/17 i 385/8 obręb geodezyjny Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Ogłoszenie nr 285/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2021 roku o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbiczno, położonej w miejscowości Robotno – Fitowo, obręb Ciche o powierzchni 0,1900 ha Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Ogłoszenie nr 284/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2021 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części południowej działki nr 104/4 w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Ogłoszenie nr 284/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części południowej działki nr 104/4 w miejscowości Ciche, obręb geodezyjny Ciche, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Ogłoszenie nr 283/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2021 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestyceji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantem na działkach nr: 315/6, 357/2, 240/2 i 234/2, w miejscowości Sumówko, obręb geodezyjny Sumówko, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Ogłoszenie nr 282/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2021 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestyceji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV, stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15kV, zabudowy rozłączników napowietrznych SN15kV, budowy małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV oraz złącz kablowych ZKSN 15kV na działkach nr 38/109, 38/98, 38/54, 38/69, 38/50, 38/89, 38/88 – obręb geodezyjny Strzemiuszczek; 7137/17, 7138/4, 160/3 – obręb geodezyjny Zbiczno; 195/7 – obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2021 r. zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie nr 267/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości o przyjęciu w dniu 30 sierpnia 2021 roku przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzeni na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (ustawę antysmogową) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Ogłoszenie nr 281/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2021 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000 zł dla zamówienia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
« 1 2 3 88 89 »